... ...
Email
Titulka

Informácie pre motoristov

Povinná výbava osobného motorového vozidla kategória M1 (platí aj pre N1) je nasledovná:

 • prenosný výstražný trojuholník, schválený podľa predpisu EHK 27,
 • bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • autolekárnička / lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (lekárnička musí byť použiteľná a jej obsah musí byť v exspiračnej dobe),
 • príručný zdvihák,
 • kľúč na matice alebo na skrutky kolies,
 • náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru.

Pozn.

 • Povinná výbava podľa odeskov 4), 5) a 6) sa nevzťahuje na:
 • vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík (technológia Run-Flat alebo PAX System),
 • vozidlá kategórie M1 a N1, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie alebo vozidlá umožňujúce dočasné použitie pneumatily po defekte s indikáciou defektu. .
 • Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG), musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom „CNG“.
 • Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom „LPG“ podľa predpisu EHK 67.
 • Motorové vozidlá kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.
 • Vozidlá kategórie M a N s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (vzor).

Povinná výbava nákladných vozidiel a autobusov kategórií N2, N 3, M2, M3 je nasledovná:

 • povinná výbava je rovnaká ako u osobného vozidla, s nasledovným rozšírením:
 • jeden alebo viac hasiacich prístrojov , ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg (N2, N3, M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie), resp. 12 kg (kategórie M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie),
 • jeden zakladací klin pre motorové vozidlo s mc > 3,5t, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený, resp. najmenej 2 zakladacie kliny pri motorovom vozidle s troma a viacerými nápravami.
 • pre kategóriu M2, M3 jedna autolekárnička pre hromadnú dopravu / jedna lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie. Nad 22 miest na sedenie sú povinné dve autolekárničky pre hromadnú dopravu / dve lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3.
 • len pre kategóriu N3, v čase od 15. novembra do 30. marca, protisklzové reťaze určené aspoň pre jednu z hnacích náprav.

Pozn.

 • Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.
 • Vozidlá kategórie N s mc > 7,5 t s výnimkou návesových ťahačov musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre ťažké motorové vozidlá podľa predpisu EHK 70. Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre ťažké motorové vozidlá a dlhé vozidlá musia byť vykonané podľa predpisu EHK 70 – príloha 15.
 • Vozidlá kategórie M2 a M3, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG),musia byť v prednej časti a v zadnej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom „CNG“ .
 • Vozidlá M2 a M3, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn (LPG), musia byť v v prednej časti vozidla, v zadnej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom „LPG“.
 • Vozidlá kategórií M2, M3, N2, N3 musia byť na zadnej časti karosérie, a to ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi (vzor).
 • Vozidlá kategórií M, N, ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách 2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla vybavené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi. Pruhy musia byť široké 70 až 100 mm a smerovať od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2.
 • Vozidlá kategórie N a M s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (vzor).
 • Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t s výnimkou návesových ťahačov prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike musia byť označené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104. Viac...

Povinná výbava prípojných vozidiel kategórie O2, O3, O4 a Rb2, Rb3, Rb4 je nasledovná:

 • náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso,
 • jeden zakladací klin pri prípojnom vozidla s mc > 750 kg, pri prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s mc > 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

Pozn.

 • Náhradné koleso s diskom a pneumatikou sa nevzťahuje na:
 • vozidlá s prostriedkami na bezdemontážnu opravu defektu,
 • prevádzkovateľov vozidiel, ktorý majú zmluvne zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy poškodenej pneumatiky v SR.
 • Vozidlá kategórií O musia byť na zadnej časti karosérie, a to ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi (vzor).
 • Vozidlá kategórie O1 až O3 dlhšie než 8 m (vrátane oja) a všetky vozidlá kategórie O4 musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK 70.
 • Všetky vozidlá kategórie O1 až O3 prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike musia byť označené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104. Viac...
 • Vozidlá kategórie O a R s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (vzor).

Povinná výbava motocykla kategórie L3e (L4e, L5e a L7e) je nasledovná:

 • motolekárnička / lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e.

Pozn.

 • Vozidlá kategórie L7e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h -1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (vzor).

Povinná výbava traktorov a pracovných strojov kategórie T a PS je nasledovná:

 • autolekárnička / lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (použiteľná a jej obsah musí byť v exspiračnej dobe),
 • prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27,
 • bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • jeden zakladací klin pre traktory s mc > 3,5t, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený.

Pozn.

 • Vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69 (vzor).
 • Vozidlá kategórie T, C, ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách 2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy a vozidlá kategórií P a S musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla vybavené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi. Takýmto označením musia byť vybavené aj špeciálne poľnohospodárske alebo lesné zariadenia nesené alebo polonesené ťažným vozidlom. Vozidlá kategórií P N a S musia byť týmto označením vybavené aj na zadných bočných plochách, čo najbližšie k dolným a zadným obrysom vozidla. Pruhy musia byť široké 70 až 100 mm a smerovať od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2. Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie na odnímateľných štítoch pevne pripevnených na vozidlo.
 • Vozidlá kategórií T a PS musia byť na zadnej časti karosérie, a to ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou:
 • pri vozidlách s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcu 35 km.h -1 na najbližšie nižšie celé číslo,
 • pri ostatných vozidlách na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.

email

home