... ...
Email
Titulka

Emisná kontrola

Druhy emisných kontrol

Spoločnosť STK Šaľa vykonáva vo svojej prevádzke nasledovné druhy emisných kontrol (pre všetky kategórie cestných vozidiel):

  • so zážihovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) bez katalyzátora (BEZKAT, NKAT)
  • so zážihovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom (RKAT)
  • so zážihovým motorom (palivo benzín LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom RKAT vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
  • so vznetovým (dieselovým) motorom bez katalyzátora, s katalyzátorom

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725/2004 Z. z. a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona (predmetné vyhlášky) a podľa metodík vydaných MDPT SR.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlá kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Druhy emisných kontrol

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol pravidelných možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na:

  • emisnú kontrolu pravidelnú
  • emisnú kontrolu zvláštnu
  • emisnú kontrolu administratívnu

V našej STK je možné vykonať administratívnu emisnú kontrolu aj na vozidlách, ktoré majú platnú emisnú kontrolu, pričom bola vykonaná na inom pracovisku EK!

Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Hodnotenie stavu vozidla

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo:

spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo

nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako:

spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal,

nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, podľa zákona by mal prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

Doklad o vykonaní emisnej kontroly

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a administratívnej je:

  • vyznačený protokol o emisnej kontrole motorového vozidla,
  • vyznačené osvedčenie o emisnej kontrole *,
  • vyznačená (perforovaná) Kontrolná nálepka *

* - platí za predpokladu, že vozidlo je pri emisnej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly zvláštnej je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.

Čím sa preukazuje platnosť emisnej kontroly?

Kontrolným orgánom (polícii) v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike preukazuje vodič vozidla splnenie podmienok vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) Kontrolnou nálepkou. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní emisnej kontroly, ktorými sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

email

home