... ...
Email
Titulka

Emisná kontrola

Emisné limity

Emisné kontroly vozidiel so zážihovým (benzín, LPG, CNG) motorom bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom

Pri emisnej kontrole sa overuje či, objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého motora vozidla neprekračuje ustanovené emisné limity.

 • Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).
 • Ak výrobca emisné limity neurčil, platia emisné limity určené predpisom.

Pri privádzke vozidla na plyn (LPG, CNG) nesmie objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) prekročiť hodnotu stanovenú pre benzínový režim. Koncentrácia HC sa pri palive LPG, CNG nevyhodnocuje.

Emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom (benzín, LPG, CNG) s riadeným katalyzátorvým systémom

Pri emisnej kontrole sa overuje či, objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého CO, nespálených uhľovodíkov (HC) a hodnota „lambda“ nezaťaženého zážihového motora vozidla so zdokonaleným emisným systémom neprekračujú ustanovené hodnoty:

 • Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).
 • Ak výrobca emisné limity neurčil.

Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého na vozidle so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn nemôže prekročiť limit ustanovený pre zážihový motor podľa roku výroby pôvodného vznetového motora.

Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn nemôže prekročiť limit určený alebo ustanovený pre zážihový motor.

Objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda sa nekontrolujú pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn.

Emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom (benzín, LPG, CNG) s riadeným katalyzátorvým systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD

Emisné limity pre vozidlo sú zhodné ako v prípade vozidla vybaveného RKAT, pričom pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1.1.2005 je rozšírená o kontrolu nasledovných častí:

 • prítomnosť a funkciu MI indikátora systému OBD (pri zapnutí zapaľovania sa musí kontrolka na prístrojovej doske rozsvietiť a po naštartovaní musí zhasnúť),
 • kontrola chybovej pamäte systému OBD – aby bol výsledok emisnej kontroly úspešný nesmie byť v pamäti chýb OBD zapísaná žiadna chyba s kódom P0xxx.
 • stav Readinesscode - prostredníctvom komunikačného zariadenia sa načíta stav hodnotenia testov systémov OBD:
 • OBD systém vozidla hodnotí nasledovné komponenty a časti vozidla: - palivový systém,
  - vynechávanie zapaľovania,
  - spätné odvádzanie spalín,
  - ohrev lambda sond,
  - lambda sondy,
  - klimatizačné zariadenie,
  - sekundárny vzduch,
  - odvzdušnenie nádrže,
  - ohrev katalyzátora,
  - katalyzátor.

V prípade, že vozidlo má dostupný signál z lambda sond a štandardne vyhotovenie lambda sond (skoková, širokopásmová) na vozidle už nie sú merané exhaláty v režime voľnobežných otáčok.

λ - súčiniteľ prebytku vzduchu je pomer medzi skutočným množstvom vzduchu pri spalovaní a množstvom vzduchu teoreticky potrebným pre dokonalé spaľovanie, ktoré je dané tzv. stechiometrickým zmiešavacím pomerom.

λ= množstvo privádzaného vzduchu v kg / teoretická potreba vzduchu v kg

Pri teoretickom zmiešavacom pomere (pre dokonalé spálenie) je potrebný pomer 1:14,8, t. j. k dokonalému spáleniu 1 kg benzínu je potreba 14,8 kg vzduchu.

Skutočný zmiešavací pomer sa líši od teoretického v závislosti na teplote, otáčkach a zaťažení motora. Rozdiel medzi skutočným a stechiometrickým zmiešavacím pomerov vyjadruje λ.

Pokiaľ sa privedie pre spálenie 1 kg paliva viac, napr. 16 kg vzduchu tak súčiniteľ prebytku vzduchu je

λ = 16,0 vzduchu/kg paliva / 14,8 kg vzduchu/kg paliva = 1,08

tzn., že sa vytvára chudobná zmes, ktorá obsahuje viac vzduchu, než je potrebné k dokonalému spáleniu. Prebytok tvorí 8%.

λ=1 - stechiometrický zmiešavací pomer

λ<1 - bohatá zmes (nedostatok vzduchu, bohatá zmes paliva zo vzduchom, zvýšený výkon, akcelerácia)

λ>1 - chudobná zmes (prebytok vzduchu, chudobná zmes paliva zo vzduchom, úsporné)

Analyzátor výfukových plynov komunikuje s vozidlom cez štandardizovanú diagnostickú zásuvku, ktorá sa nachádza vo vozidle.

Emisné kontroly vozidiel so vznetovým (dieselovým) motorom

Pri emisnej kontrole sa overuje či, emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov vznetového motora vozidla (dymivosť) neprekračuje emisné limity určené hodnoty. Meranie sa vykonáva metódou voľnej akcelerácie.

 • Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).
 • Ak výrobca emisné limity neurčil, platia emisné limity určené predpisom.

email

home