... ...
Email
Titulka

Technická kontrola

Doklady potrebné ku kontrole vozidla
a) Technická kontrola pravidelná a administratívna

  • a) osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo
  • b) jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
  • c) platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
  • d) protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu). Pozn.:
  • e) pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

b) Technická kontrola opakovaná

doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v jednotlivých odsekoch a) až e)) a protokol z predchádzajúcej kontroly. Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.Pri chybe zo skupiny 200 – brzdy, sa opakujú všetky kontrolné úkony skupiny 200. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

c) Technická kontrola zvláštna

osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou.

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

Nechajte si spraviť kópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu, pričom však kópia musí byť overená príslušným dopravným inšpektorátom.

email

home